Menu Content/Inhalt
Start arrow Formularz zgłoszeniowy
W celu rejestracji na studia podyplomowe "Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych" poniższe dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji lub przesłać pocztą
- karta zgłoszenia na studia podyplomowe,
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
- kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
- 1 fotografia, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Mgr Katarzyna Kawecka
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska
al. Jana Pawła II 37,budynek A, pok. A403
31-864 Kraków

E-mail: kawecka@mech.pk.edu.pl
tel. 012 374 32 50

designed by www.madeyourweb.com