Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje ogólne
Informacje ogólne


Cel powołania studiów

Propozycja powołania studiów Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych inspirowana jest potrzebą przedstawienia oferty edukacyjnej dla kadry inżynierskiej polskiego przemysłu w zakresie dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Wymagania

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, posiadający czynną znajomość obsługi komputera, posiadający czynną znajomość obsługi komputera.
Niezbędne dokumenty:
- karta zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK;
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
- kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
- 1 fotografia, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Organizacja zajęć

Studia prowadzone są systemem zaocznym i trwają dwa semestry.
Program obejmuje 155 godzin zajęć. 75 godzin realizowanych jest w pierwszym semestrze, a 80 godzin w drugim semestrze. Słuchacze zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów, samodzielnego opracowania pracy końcowej i złożenia egzminu końcowego w formie ustnej. X edycja studiów rozpocznie się 19 października 2019 r.

Świadectwo ukończenia

Po ukończeniu studiów podyplomowych "Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych" (dodatkowa opłata 30 zł) słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, którego wzór jest określony w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.
Ocena z toku studiów jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez słuchacza, określoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po zaokrągleniu.
Wynik studiów, obliczony z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po zaokrągleniu, jest średnią ważoną następujących ocen:
- ocena pracy końcowej x waga 0,2;
- średnia arytmetyczna ocen z pytań zadanych przez komisję podczas egzaminu końcowego x waga 0,2;
- ocena z toku studiów x waga 0,6.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w X edycji (2019/2020) wynosi 3800 PLN płatne w dwóch ratach (2*1900 PLN) przed rozpoczęciem każdego semestru. Wpłaty należy dokonywać na konto:
Politechnika Krakowska
Instytut M6
Al. Jana Pawla II 37,
31-864 Krakow, Polska
NIP: 675-000-62-57
nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem: "Techn. inf. w proc. prod. - 2019/20"

Przewidywany limit miejsc

15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

 
designed by www.madeyourweb.com